ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van  Pim bhv plus
K.v.K. 66527015, gevestigd te (5672 NB) Nuenen aan de Zandschel 57. 

Artikel 1. Definities

 1. Pim bhv plus: de partij die op basis van deze voorwaarden BHV- en EHBO-trainingen verzorgt;
 2. Cursist: de natuurlijke persoon/consument die een cursus/training volgt bij Pim bhv plus;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Pim bhv plus en een cursist tot stand komt;
 4. Training: een BHV of EHBO training/cursus die Pim bhv plus aanbiedt en geeft.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door Pim bhv plus met een cursist.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 3. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze algemene voorwaarden.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.

Artikel 3. Offertes en prijzen

 1. De door Pim bhv plus uitgereikte offertes zijn vrijblijvend en zijn tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Alle offertes zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Een aanbod door Pim bhv plus geldt voor de weergegeven periode.
 3. De prijzen zijn aangegeven in euro’s (€) en exclusief btw, tenzij schriftelijk door Pim bhv plus anders is aangegeven.
 4. Pim bhv plus behoudt zich het recht voor om haar prijzen voortdurend te wijzigen als gevolg van onder andere veranderingen in heffingen van de overheid, interne prijswijzigingen, valuta of prijswijzigingen bij derde partijen

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer een offerte per e-mail en/of telefonisch wordt bevestigd middels een opdrachtbevestiging en/of een bevestigingsmail. Een begin van feitelijke uitvoering door Pim bhv plus kan ook een overeenkomst tot stand brengen tussen Pim bhv plus en de cursist. Een overeenkomst kan dus telefonisch en/of schriftelijk en/of via e-mail tot stand komen.
 2. De offerte van Pim bhv plus wordt geacht de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst zijn geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Na aanvang van de overeenkomst worden wijzigingen opgegeven door de cursist door Pim bhv plus doorgevoerd indien zij schriftelijk door Pim bhv plus zijn bevestigd.

Artikel 5. Annulering

Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de cursist is de cursist verplicht tot vergoeding van alle door Pim bhv plus gemaakte redelijke kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Pim bhv plus wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. Als cursist de overeenkomst met Pim bhv plus annuleert, is cursist het navolgende verschuldigd. Bij annulering tot en met 8 dagen vóór de dag van de cursus/training, is cursist gehouden 25% van de overeengekomen prijs te voldoen. Bij annulering binnen 7 dagen vóór de dag van de cursus/training, is cursist gehouden 50% van de overeengekomen prijs te betalen. Bij annulering binnen 48 uur vóór de overeengekomen datum is cursist gehouden 100% van de overeengekomen prijs te voldoen.

Annulering door cursist kan uitsluitend plaatsvinden middels een schrijven en/of een e-mail die door Pim bhv plus wordt bevestigd. Voor de berekening van het te betalen bedrag voor de annuleringskosten wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Pim bhv plus heeft bereikt.

Artikel 6. Betaling

 1. Pim bhv plus hanteert bij haar facturering een betalingstermijn van 14 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Pim bhv plus kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de factuur verlangen van de cursist alvorens NCBHV de cursus/training geeft.

 • Betaling door de cursist geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Ingeval de cursist in gebreke blijft om de factuur tijdig aan Pim bhv plus te voldoen, is de cursist van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Pim bhv plus vereist is. In dat geval is de cursist aan Pim bhv plus vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd. Indien de cursist een consument is, zal de consument na het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente (ex artikel 6:119 BW) verschuldigd zijn, als de consument in gebreke is gesteld middels een aanmaning.
 • Door de cursist verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats ter afdoening van de opeisbare oudste facturen, ook al vermeldt de cursist dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Pim bhv plus is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de cursist. Pim bhv plus is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 • Pim bhv plus is te allen tijde gerechtigd van de cursist te verlangen dat deze hetzij de overeengekomen tegenprestatie(s) vooruit betaalt, hetzij dat deze een zekerheid stelt voor de nakoming van al hetgeen Pim bhv plus van de cursist uit hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
 • Indien de cursist niet de verlangde vooruitbetaling voldoet heeft Pim bhv plus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Uitvoering

 1. Cursist staat ervoor in dat Pim bhv plus alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals water, elektriciteit en ruimte tenzij anders overeengekomen.
 2. Pim bhv plus is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van cursist bepaalde werkzaamheden binnen de overeenkomst te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Pim bhv plus een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cursist zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van cursist. Cursist verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan Pim bhv plus dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van cursist.
 4. Pim bhv plus neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan Pim bhv plus ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Pim bhv plus zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van cursist aan derden kenbaar maken.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

 1. Pim bhv plus heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nadere orde op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval een van onderstaande situatie(s) zich voordoet. Vorenstaande vereist geen ingebrekestelling en geen rechterlijke tussenkomst, evenmin is Pim bhv plus gehouden tot enige schadevergoeding of garantie ingeval:
 2.   de cursist de verplichtingen uit de met Pim bhv plus gesloten overeenkomst(en) niet behoorlijk, tijdig en/of volledig nakomt;
 3.   er gerede twijfel bestaat of de cursist in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) met Pim bhv plus te voldoen;
 4.   van faillissement van de cursist, surséance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de cursist.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Pim bhv plus wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door Pim bhv plus geleverde producten/trainingen aan de cursist of derden, uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
 2. Indien en voor zover Pim bhv plus aansprakelijk is voor enige vergoeding, is de aansprakelijkheid van Pim bhv plus uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de training tot een maximumbedrag van € 500,00. De cursist wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.
 3. Pim bhv plus is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien de cursist op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Pim bhv plus. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Pim bhv plus bij uitvoering van de overeenkomst.
 4. Pim bhv plus is niet aansprakelijk voor schade (ook niet voor letselschade) die ontstaat als een cursist de instructies en/of aanwijzingen van Pim bhv plus niet of niet goed opvolgt en bij een mede-cursist schade toebrengt.
 5. De cursist neemt op eigen risico deel aan de trainingen en zal de instructies en/of aanwijzingen van Pim bhv plus opvolgen.
 6. De cursist vrijwaart Pim bhv plus voor eventuele aanspraken van derden (lees ook mede-cursisten) uit hoofde van de door Pim bhv plus geleverde trainingen en/of andere producten.

Artikel 10. Privacy

 1. Pim bhv plus respecteert uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (AVG en de Telecommunicatiewet) verwerkt.
 2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. Pim bhv plus maakt daarbij onderheid tussen (i) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door Pim bhv plus worden verkregen.
 3. Tot de persoonsgegevens die u actief aan Pim bhv plus verstrekt behoren onder meer: naam, geboorte datum, contactgegevens en andere gegevens die u aan Pim bhv plus kenbaar heeft gemaakt.
 4. De persoonsgegevens die Pim bhv plus verkrijgt en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de trainingen, het verstrekken van BHV passen, het verstrekken van informatie rondom BHV en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 5. Hoe lang Pim bhv plus persoonsgegevens bewaart, hangt af van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Per situatie verschilt dit. Voor sommige persoonsgegevens volgt uit de wet een specifieke bewaartermijn. Indien het bewaren van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, dan vernietigt Pim bhv plus deze gegevens.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 • Alle transacties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of overeenkomst van of met Pim bhv plus zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Pim bhv plus is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Pim bhv plus aangekondigde tijdstip. Pim bhv plus zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de cursist toezenden.

De Nederlandse tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden is te allen tijde